GUSTI URANG SAREREA

GUSTI URANG SAREREA

Pupujian / Nadoman

Gusti urang sarerea
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Kures nya bangsana

Ramana gusti Abdullah
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeunna di Mekah
Wengi senen taun gajah


Robiul awwal bulanna
Tanggal kadua welasna
April bulan masehina
Tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
Waktos babarna kacatur
Ningal cahya mani ngempur
Dibumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
Orok tos kenging nyepitan
Soca lir kenging nyipatan
Sarta harum seuseungitan

Medal Nabi ahir jaman
Pirang-pirang kaanehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan

Nabi yuswa lima bulan
Geus yasa angkat-angkatan
Yuswana salapan bulan
Geus capetang sasauran

Yuswana sapuluh bulan
Yasa ameng papanahan
Ngelehkeun budak nu lian
Tapi tara kumagungan

Parangina Kanjeng Nabi
Jatnika pinuh ku puji
Pinter tur gede kawani
Sabar nyaah ka sasami

Keur opat taun yuswana
Diberesihan manahna
Nabi dubeulah dadana
Malaikat nu meulahna

Jibril kadua rencangna
Mikail jenenganana
Ngeusikeun kana manahna
Elmu hikmah sapinuhna

Tuluy dada kanjeng Nabi
Gancang dirapetkeun deui
Sarta teu ngaraos nyeri
Dicap ku hotaminnabi

Harita Nabi ayana
Di lembur ibu inangna
Halimah jenenganana
Sadiah ngaran lemburna

Rama Nabi kacaturkeun
Pupusna kacarioskeun
Basa Nabi dibobotkeun
Dua sasih kaunggelkeun

Keur lima taun yuswana
Ditinggal pupus ibuna
Tuluy dirawat eyangna
Abdul mutolib asmana

Kersana robbul’alamin
Kanjeng Nabi nu prihatin
Yuswa dalapan taun yakin
Eyangna mulih ka batin

Sabada wapat eyangna
Nabi dirawat ua na
Abi Thalib kakasihna
Saderek teges ramana

Kanjeng nabi sering pisan
Dicandak ka nagri Syam
Sok nyandak barang dagangan
Di dinya teh pajeng pisan

0 comments:

Post a Comment